www.inmo.no

VEDTEKTER FOR INDRE NORDMØRE OPPLÆRINGSKONTOR

Revidert på årsmøtet 12.04.2018

 

´Opplæringskontoret er godkjent i forhold til Opplæringsloven og forplikter seg til å følge gjeldende lover og forskrifter

 1. FORMÅL

  1. På vegne av medlemsbedriftene er opplæringskontorets mål å formidle inntak av lærlinger til medlemsbedriftene og tilrettelegge for opplæring i samsvar med de fastsatte læreplanene for fagene.

  1. Kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet og bidra til god faglig kvalitet over opplæringen.

2. FAGOMRÅDE

  1. Indre Nordmøre Opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor.

2.2 Bedrifter i Rindal, Surnadal og Halsa kommune kan være medlemsbedrifter i kontoret.

3. NAVN

3.1 Indre Nordmøre Opplæringskontor (INO)

4. ÅRSMØTE

  1. Årsmøtet er opplæringskontoret øverste organ. Det skal avholdes innen utgangen av mai måned.

  1. Det skal være skriftlig innkalling senest 14 dager før møtet. I tillegg til årsmelding skal regnskap og budsjett vedlegges.

  1. På årsmøtet har hver medlemsbedrift rett til å møte med to representanter. Hver bedrift har én stemme.

  1. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig flertall.

  1. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte representanter.

  1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller minst 1/3 av medlemsbedriftene krever det.

  1. Årsmøtet bestemmer hvordan overskudd skal anvendes eller underskudd skal dekkes. 

  1. Beslutning om oppløsning av kontoret må avgjøres av årsmøtet med ¾ flertall av de frammøtte representanter.

  1. Årsmøtet skal behandle og avgjøre følgende saker:

 • Årsmelding

 • Regnskap

 • Anvendelse/fordeling av overskudd/dekking av underskudd

 • Fastsettelse av refusjon til lærebedriftene av de offentlige tilskuddene

 • Fastsettelse av medlemskontingent i opplæringskontoret

 • Budsjett

 • Valg

- Valg av styre

- Valg av leder og nestleder

 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

5. STYRET

  1. Opplæringskontoret ledes av et styre på 5 personer og 2 varamedlemmer. Styret velges blant medlemsbedriftene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede.

Ett styremedlem og vararepresentant velges blant de ansatte i medlemsbedriftene.

  1. Alle valg gjelder for 2 år.

  1. Styret skal ha ansvar for kontorets administrative og faglige drift. 

  1. Styret skal utarbeide retningslinjer for daglig drift av kontoret dersom gjeldende vedtekter ikke er utfyllende. 

  1. Styret skal utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding i samarbeid med daglig leder og passe på at alt blir utsendt i rett tid. 

  1. Daglig leder godkjenner og formidler søknader om medlemskap i kontoret.

  1. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 3 i styret krever det. 

  1. Styrets leder har, og kan nytte sin dobbeltstemme ved likt stemmetall.

  1. Yrkesopplæringsnemnda kan kreve at det blir kalt inn til styremøte.

  1. Opplæringskontoret har en daglig leder i heltids- eller deltidsstilling som tilsettes av styret.

  1. Styret gir daglig leder nødvendige fullmakter og retningslinjer for kontorets arbeid.

6. OPPLÆRINGSKONTORETS ANSVAR

  1. Kontoret skal være et serviceorgan for medlemsbedriftene. I samarbeid med styret skal daglig leder ha ansvar for den daglige driften av kontoret.

  1. Opplæringskontoret tegner lærekontakt med lærlingen og plasserer i samråd med bedriftene lærlingen i en eller flere medlemsbedrifter. Dersom lærlingen skal arbeide i flere medlemsbedrifter, skal læretida bestemmes i skriftlig avtale med de enkelte bedriftene.

  1. Opplæringskontoret skal være aktiv i forbindelse med formidling/rekruttering av lærlinger.

  1. Opplæringskontoret skal arbeide aktivt for å legge til rette for læreplasser i medlemsbedriftene, og arbeide for å knytte flere bedrifter til kontoret. 

  1. Opplæringskontoret skal søke om godkjenning av lærebedrifter, og eventuelt nye fag. 

  1. Opplæringskontoret skal påse at lærlingen får opplæring i samsvar med opplæringsplanen.

  1. Opplæringskontoret skal koordinere opplæringen i samarbeid med faglig leder/veileder og tilsynsrepresentant i lærebedriftene.

  1. Opplæringskontoret skal være med å gi råd og hjelp dersom det oppstår konflikter. Dersom omplassering blir aktuell eller andre problem oppstår i forbindelse med opplæringen, skal opplæringskontoret kontaktes.

  1. Opplæringskontoret er ansvarlig for å sende oppmelding til fag/svenneprøve til Utdanningsavdelinga minst seks uker før prøveavleggelse.

  1. Opplæringskontoret skal være sekretær for styret, forberede saker og kalle inn til styremøte.

  1. Opplæringskontoret skal holde god kontakt med Utdanningsavdelinga. De skal kalles inn til styremøte og årsmøte. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

7. MEDLEMSBEDRIFTENES ANSVAR

  1. Medlemsbedriftene har ansvar for at opplæringen er i samsvar med opplæringsplanen for det enkelte fag. 

  1. Medlemsbedriftene har plikt til å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, f. eks på grunn av permitteringer eller innskrenkninger i bedriften.

  1. Medlemsbedriftene har ansvar for å lønne lærlingene etter gjeldende tariff.

  1. Medlemsbedriftene har ansvar for å følge arbeidsmiljøloven med de rettigheter og plikter det medfører.

  1. Dersom en medlemsbedrift ikke ønsker å fortsette som medlem av opplæringskontoret, kan medlemskapet sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 6 kalendermåneder og terminer er 30. juni og 31. desember.

8. ØKONOMI

  1. Opplæringskontorets virksomhet finansieres gjennom offentlige tilskudd og medlemskontingent fra bedriftene.

  1. Alle tilskudd formidles til opplæringskontoret, som igjen fordeles tilskuddene til lærebedriftene. 

  1. Årsmøtet avgjør hvor stor del av tilskuddet som skal refunderes lærebedriftene.

  1. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet.

  1. Styret for opplæringskontoret plikter å sørge for at det blir søkt om alle tilgjengelige midler til drift av opplæringskontoret.

 

application/mswordVEDTEKTER FOR INO vedtatt 08.04.2010.doc 38 KB