Fagopplæring

Et opplæringskontor er et samarbeid mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingene.

Lærekontrakten inngås mellom lærlingen og opplæringskontoret, og opplæringen finner sted i en eller flere av medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret skal
- skaffe oversikt over læreplasser
- inngå forpliktende avtaler med Fylkeskommunen
- inngå kontrakter med lærlinger
- følge opp lærlingen og læreplanen ved bedriftsbesøk
- kvalitetssikre opplæringen
- melde lærlingene opp til fagprøve/svenneprøve
- sikre rekruttering
- ivareta fagets interesser
- ivareta lærlingens interesser
- gi tilleggskompetanse i form av kurs
- omplassere lærlinger ved behov
- assistere bedrift og lærling ved ev. problemer
- overføre offentlige tilskudd til lærebedriften

Opplæringskontoret skal effektivisere og markedsføre medlemsbedriftenes opplæring i faget. Målet er å både å øke tilslutningen om fagopplæringen og bedre kvaliteten på opplæringen.

Lærlingens rettigheter
- Lærlingen har krav på å få den opplæring som læreplanen forutsetter.
- Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften og har de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler.
- Lærlinger kan på samme vilkår som skoleelever og studenter få lån og stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning. Dette gjelder for opplæringstiden, ikke for verdiskapningstiden.

Lærlingens plikter
- delta aktivt i opplæringen
- medvirke til godt arbeidsmiljø
- gjennomføre eventuell teoriopplæring
- framstille seg til fag-/svenneprøve