Lærling / lærekandidat

Lærling :
Om du ønsker avslutte en yrkesfaglig utdannelse med et fagbrev eller svennebrev i et fag, kan du inngå en avtale om opplæring ute i bedrift. Du skriver da lærekontrakt med en godkjent lærebedrift. Da er du lærling. For å meldes opp til fag-eller svenneprøve, må du beherske alle kompetansemålene i læreplanen for faget.

Lærekandidat :
Lærekandidatordningen er et alternativ for deg som av ulike grunner ikke kan fullføre et fag-eller svennebrev. Du inngår da en opplæringskontrakt med en godkjent lærebedrift, med samme rettigheter og plikter som en lærling. Du kan avslutte opplæringskontrakten med en kompetanseprøve basert på de kompetansemålene du har nådd i opplæringen. Etter endt opplæringstid får du et kompetansebevis.

:

 

Rettigheter som lærling

Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. 
Du har krav på faglig oppfølging.
Du skal få vurdering og tilbakemelding fra bedriften.
Du skal ha en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften i tillegg til lærekontrakten, som regulerer lønn, arbeidstid mm.
Du har krav på ferie, permisjon, arbeidstid i henhold til ferieloven og arbeidsmiljøloven på samme måte som andre arbeidstakere.
Du har rett til hjelp fra PPT som lærling

Her finner du mer info :
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_4#%C2%A74-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_1#%C2%A71-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5-2#%C2%A73-11
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
 

Plikter som lærling

Du skal delta aktivt i både opplæring og verdiskaping i lærebedriften.
Du skal møte på jobb i rett tid og være foreberdt på arbeidsoppgavene.
Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø.
Du skal være interessert i faget og ta ansvar for egen læring.
Du skal opptre høflig og med respekt overfor kolleger, kunder, brukere, samarbeidspartnere
 

Læretid og lønn

Veien fra mot fagbrev er vanligvis 2 år på skole i et yrkesfaglig studiepropgram og 2 år ute i lærebedrift. 2 + 2 modellen er hovedløpet, men noen fag krever lengre læretid.
Læretiden deles opp i en opplæringsdel og en verdiskapingsdel. Det er for verdiskapingsdelen lærlingene får lønn.

I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten mest verdiskaping. Det er grunnen til at mange bedrifter velger å følge en lønnsmodell der lærlingene går opp i lønn utover læretiden.
Lærlingelønna vil variere fra fag til fag og mellom de ulike lærebedriftene. Men mange følger en modell på 30% lønn første del av læretiden, så 40 %, 50 % og 80 % siste del. Tilsammen en årslønn fordelt på to år.
Lønn og evt tillegg for kveld, helg og helligdager skal stå i arbeidskontrakten.

Som lærling kan du bli bedt om å jobbe overtid. Du skal da ha et overtidstillegg på 50 %
 

Fag-og svenneprøve

Den avsluttende prøven kalles svenneprøve og resulterer i et svennebrev for de tradisjonelle håndverksfagene. I de andre fagene kalles prøven fagprøve og du får et fagbrev.
Prøven skal som hovedregel tas i slutten av læretiden, og skal der det er mulig avvikles i lærebedriften. Oppgavene skal gjenspeile det lærlingen har lært i læretiden og blir basert på kompetansemålene i læreplanen.

Fag-og svenneprøven er inndelt i fire deler, der alle delene er med i vurderingen for om prøven er bestått.
1. Planlegging av arbeidet med faglig begrunnelse for de valgene du gjør.
2. Gjennomføring av arbeidet du har planlagt.
3. Vurdering av eget prøvearbeid
4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid.
Alle hjelpemidler lærlingen har hatt tilgang til under læretiden, kan brukes under prøven.

 

Videreutdanning med fagbrev

Flere fagbrev

Mange lærebedrifter tilbyr  i opplæring i  flere lærefag, noe som gir en bredere kompetanse.

Fagskoleutdanning 

En høyere praktisk rettet utdanning som gir studiepoeng og spisskompetanse innen ditt fag.. Mange av tilbudene er fleksible og kan kombineres med arbeid. 
 https://www.folkeuniversitetet.no/Folkeuniversitetets-fagskole-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6Z7rF1K1GssSdKfGo-uBxvbtaYfDCkbwRJOz6eumm7MylDG8_aL4kaAtxgEALw_wcB

Mesterbrev 

En lederutdanning som gir kompetanse i å etablere, drive og lede en bedrift. 

https://www.folkeuniversitetet.no/Folkeuniversitetets-fagskole-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6Z7rF1K1GssSdKfGo-uBxvbtaYfDCkbwRJOz6eumm7MylDG8_aL4kaAtxgEALw_wcB

Y-veien

En yrkesfaglig vei til universitet og høyskole.Y-veien er mest vanlig innen ingeniørutdanninger. Tilbudet er  tilpasset deg med relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse, men mangler generell studiekompetanse.
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/y-veien